รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.1994.244
Title การพัฒนาโปรแกรมไมโครคอมพิวเตอร์จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อสอบแบบเลือกตอบ
Creator วินุลาศ เจริญชัย
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Publication Year 2537
Keyword ข้อสอบปรนัย ,โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf
Fulltext#11.pdf
Fulltext#12.pdf
Fulltext#13.pdf

บรรณานุกรม

วินุลาศ เจริญชัย, (2537) การพัฒนาโปรแกรมไมโครคอมพิวเตอร์จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อสอบแบบเลือกตอบ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น,:ม.ป.ท.
วินุลาศ เจริญชัย, 2537. การพัฒนาโปรแกรมไมโครคอมพิวเตอร์จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อสอบแบบเลือกตอบ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น,;
วินุลาศ เจริญชัย, การพัฒนาโปรแกรมไมโครคอมพิวเตอร์จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อสอบแบบเลือกตอบ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2537. Print.