รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.1989.59
Title การทดสอบแบบปิรามิดด้วยคอมพิวเตอร์ในวิชาเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
Creator ไพศาล สุวรรณน้อย
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Publication Year 2532
Keyword เคมี ,การศึกษาขั้นมัธยม
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf
Fulltext#11.pdf
Fulltext#12.pdf

บรรณานุกรม

ไพศาล สุวรรณน้อย, (2532) การทดสอบแบบปิรามิดด้วยคอมพิวเตอร์ในวิชาเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น,:ม.ป.ท.
ไพศาล สุวรรณน้อย, 2532. การทดสอบแบบปิรามิดด้วยคอมพิวเตอร์ในวิชาเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น,;
ไพศาล สุวรรณน้อย, การทดสอบแบบปิรามิดด้วยคอมพิวเตอร์ในวิชาเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2532. Print.