รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.res.2009.147
Title การเตรียมผลิตภัณฑ์จากกากงาในการป้องกัน โรคทางระบบหลอดเลือดและหัวใจ [ปีที่ 2] /
Creator นาถธิดา วีระปรียากูร
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Publication Year 2552
Keyword ผลิตภัณฑ์งา, งา, หลอดเลือดโคโรนารีย์
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

นาถธิดา วีระปรียากูร. (2552) การเตรียมผลิตภัณฑ์จากกากงาในการป้องกัน โรคทางระบบหลอดเลือดและหัวใจ [ปีที่ 2] /. มหาวิทยาลัยขอนแก่น,:ม.ป.ท.
นาถธิดา วีระปรียากูร. 2552. การเตรียมผลิตภัณฑ์จากกากงาในการป้องกัน โรคทางระบบหลอดเลือดและหัวใจ [ปีที่ 2] /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น,;
นาถธิดา วีระปรียากูร. การเตรียมผลิตภัณฑ์จากกากงาในการป้องกัน โรคทางระบบหลอดเลือดและหัวใจ [ปีที่ 2] /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552. Print.