รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.res.2003.5
Title อัตราการย่อยสลายของใบไม้และการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอินทรียวัตถุในดินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Creator เกษสุดา เดชภิมล
Contributor อัศนี ปาจีนบูรวรรณ์, พรพิศ ชูสอน, พงศ์ศิริ พชรปรีชา
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Publication Year 2546
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5

บรรณานุกรม

เกษสุดา เดชภิมล และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2546) อัตราการย่อยสลายของใบไม้และการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอินทรียวัตถุในดินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. มหาวิทยาลัยขอนแก่น,:ม.ป.ท.
เกษสุดา เดชภิมล และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2546. อัตราการย่อยสลายของใบไม้และการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอินทรียวัตถุในดินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น,;
เกษสุดา เดชภิมล และผู้แต่งคนอื่นๆ. อัตราการย่อยสลายของใบไม้และการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอินทรียวัตถุในดินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546. Print.