รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.res.1993.14
Title ผลกระทบของการย้ายถิ่นเข้าสู่เขตเมือง ของแรงงานเด็กที่มีต่อภาวะเจริญพันธุ์
Creator ดุษฎี อายุวัฒน์
Contributor สมศักดิ์ ศรีสันติสุข
Publisher คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Publication Year 2536
Keyword การย้ายถิ่นของแรงงาน ,เด็ก ,ภาวะเจริญพันธุ์
ISBN 974-556-207-6
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf

บรรณานุกรม

ดุษฎี อายุวัฒน์,สมศักดิ์ ศรีสันติสุข. (2536) ผลกระทบของการย้ายถิ่นเข้าสู่เขตเมือง ของแรงงานเด็กที่มีต่อภาวะเจริญพันธุ์. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,:ม.ป.ท.
ดุษฎี อายุวัฒน์,สมศักดิ์ ศรีสันติสุข. 2536. ผลกระทบของการย้ายถิ่นเข้าสู่เขตเมือง ของแรงงานเด็กที่มีต่อภาวะเจริญพันธุ์. ม.ป.ท.:คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,;
ดุษฎี อายุวัฒน์,สมศักดิ์ ศรีสันติสุข. ผลกระทบของการย้ายถิ่นเข้าสู่เขตเมือง ของแรงงานเด็กที่มีต่อภาวะเจริญพันธุ์. ม.ป.ท.:คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2536. Print.