รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.res.1992.30
Title การศึกษาและสำรวจลักษณะและรูปแบบอาคารศาสนาในภาคอีสาน (เฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ด)
Creator วิโรฒ ศรีสุโร
Publisher คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Publication Year 2535
Keyword สถาปัตยกรรมพุทธศาสนา ,อาคาร
ดิจิตอลไฟล์

บรรณานุกรม

วิโรฒ ศรีสุโร, (2535) การศึกษาและสำรวจลักษณะและรูปแบบอาคารศาสนาในภาคอีสาน (เฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ด). คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,:ม.ป.ท.
วิโรฒ ศรีสุโร, 2535. การศึกษาและสำรวจลักษณะและรูปแบบอาคารศาสนาในภาคอีสาน (เฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ด). ม.ป.ท.:คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,;
วิโรฒ ศรีสุโร, การศึกษาและสำรวจลักษณะและรูปแบบอาคารศาสนาในภาคอีสาน (เฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ด). ม.ป.ท.:คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2535. Print.