รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2018.43
Title ความสอดคล้องระหว่างหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินและกระบวนการของคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารโลกที่เกี่ยวกับสิทธิของปัจเจกชนหรือชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมกับมาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน
Creator ภาณุพงศ์ เพชรบูรณ์
Contributor ภาวัฒน์ สัตยานุรักษ์
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2561
Keyword ธนาคารโลก ,นโยบายสิ่งแวดล้อม ,สิทธิมนุษยชน -- การคุ้มครอง ,World Bank ,Environmental policy ,Human rights -- Protection
Abstract วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินในด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม อันได้แก่ นโยบายปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสังคม และกรอบการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงกระบวนการของคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารโลก (Inspection panel) โดยจะศึกษาเฉพาะการให้กู้ยืมเงินของธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการ (IBRD) และสมาพันธ์การพัฒนาระหว่างประเทศ (IDA) เท่านั้น อย่างไรก็ดี แม้ธนาคารโลกจะมีหลักเกณฑ์และกระบวนการตามที่กล่าวมาแล้ว แต่ยังปรากฏว่ายังพบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ผู้ศึกษาจึงได้พิจารณาและวิเคราะห์หามาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน อันได้แก่ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UNGPs) เพื่อนำมาพิจารณาหาความสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และกระบวนการของธนาคารโลก และเพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักเกณฑ์และกระบวนการของธนาคารโลกได้ ซึ่งจะทำให้ธนาคารโลกสามารถปกป้อง คุ้มครอง และเยียวยาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมได้อย่างแท้จริง ตลอดจนธนาคารโลกสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งสองข้อ คือการลดความยากจนและการกระจายความมั่งคั่งภายใต้สภาพสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนได้
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ภาณุพงศ์ เพชรบูรณ์,ภาวัฒน์ สัตยานุรักษ์. (2561) ความสอดคล้องระหว่างหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินและกระบวนการของคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารโลกที่เกี่ยวกับสิทธิของปัจเจกชนหรือชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมกับมาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
ภาณุพงศ์ เพชรบูรณ์,ภาวัฒน์ สัตยานุรักษ์. 2561. ความสอดคล้องระหว่างหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินและกระบวนการของคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารโลกที่เกี่ยวกับสิทธิของปัจเจกชนหรือชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมกับมาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
ภาณุพงศ์ เพชรบูรณ์,ภาวัฒน์ สัตยานุรักษ์. ความสอดคล้องระหว่างหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินและกระบวนการของคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารโลกที่เกี่ยวกับสิทธิของปัจเจกชนหรือชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมกับมาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561. Print.