รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2013.1918
Title กลไกของโปรตีน E7 ของฮิวแมนแพพิลโลมาไวรัสชนิด 16 ในเมทิเลชันและการแสดงออกของยีน CCNA1 ในมะเร็งปากมดลูก
Creator โชติพร ชเลิศเพ็ชร์
Contributor ปฐมวดี ญาณทัศนีย์จิต, อภิวัฒน์ มุทิรางกูร
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2556
Keyword ปากมดลูก -- มะเร็ง, ฮิวแมนแพพิลโลมาไวรัส, Cervix uteri -- Cancer, Human papillomavirus
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6
Digital File #7

บรรณานุกรม

โชติพร ชเลิศเพ็ชร์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2556) กลไกของโปรตีน E7 ของฮิวแมนแพพิลโลมาไวรัสชนิด 16 ในเมทิเลชันและการแสดงออกของยีน CCNA1 ในมะเร็งปากมดลูก. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
โชติพร ชเลิศเพ็ชร์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2556. กลไกของโปรตีน E7 ของฮิวแมนแพพิลโลมาไวรัสชนิด 16 ในเมทิเลชันและการแสดงออกของยีน CCNA1 ในมะเร็งปากมดลูก. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
โชติพร ชเลิศเพ็ชร์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. กลไกของโปรตีน E7 ของฮิวแมนแพพิลโลมาไวรัสชนิด 16 ในเมทิเลชันและการแสดงออกของยีน CCNA1 ในมะเร็งปากมดลูก. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. Print.