รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2013.1915
Title Preparation of novel self-assembled coordination nanoparticles from surfactants and gadolinium ion to stabilize curcumin derivatives in buffered solution
Creator Chonticha Sahub
Contributor Thawatchai Tuntulani, Boosayarat Tomapatanaget,
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2013
Keyword Surface active agents, Buffer solutions, สารลดแรงตึงผิว, สารละลายบัฟเฟอร์
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6
Digital File #7

บรรณานุกรม

Chonticha Sahub และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2013) Preparation of novel self-assembled coordination nanoparticles from surfactants and gadolinium ion to stabilize curcumin derivatives in buffered solution. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
Chonticha Sahub และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2013. Preparation of novel self-assembled coordination nanoparticles from surfactants and gadolinium ion to stabilize curcumin derivatives in buffered solution. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
Chonticha Sahub และผู้แต่งคนอื่นๆ. Preparation of novel self-assembled coordination nanoparticles from surfactants and gadolinium ion to stabilize curcumin derivatives in buffered solution. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2013. Print.