รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2012.1842
Title การนำเสนอแนวทางการพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคีตศิลป์สากล ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
Creator วันวิสาข์ อยู่ทอง
Contributor ณรุทธ์ สุทธจิตต์
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2555
Keyword คุณสมบัติทางอาชีพ, บัณฑิต, นักศึกษาดนตรี, โปรแกรมการพัฒนานักศึกษา, การวางแผนหลักสูตร, Vocational qualifications, College graduates, Music students, College student development programs, Curriculum planning
Abstract การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคีตศิลป์สากล ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ การวิจัยนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยซึ่งได้แก่ อาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาใน 3 มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในหลักสูตรดนตรีศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือ แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้างและแบบวิเคราะห์เอกสาร ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะของสาขาวิชาประกอบด้วย 1) ทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ 2) ความรู้ทางด้านดนตรี 3) ทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมตะวันตก 4) ทักษะด้านการแสดง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ คือ มีคุณธรรม และความกล้าทางจริยธรรม ตลอดจนมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู รับผิดชอบต่อวิชาการและวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการทำงานร่วมกันกับผู้เรียนและผู้ร่วมงาน สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎี และระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความรู้ใหม่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา สามารถโต้แย้งโดยการแสดงออกซึ่งภาวะผู้นำ มีความสามารถในการพิจารณาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลโดยมีการบูรณาการศาสตร์แบบสหวิทยาการและพหุวิทยาการเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความสามารถในการติดตามพัฒนาการของศาสตร์ทั้งหลาย โดยมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสมรรถนะของตนอยู่เสมอ ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ มี 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 7) ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพคีตศิลป์สากล ได้แก่ สรีระวิทยาในการขับร้อง หลักสัทศาสตร์ในการออกเสียง ประเภทเสียงร้อง ทักษะการแสดง ขั้นพื้นฐาน แลละกลวิธีการสอนขับร้อง
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

วันวิสาข์ อยู่ทอง และ ณรุทธ์ สุทธจิตต์. (2555) การนำเสนอแนวทางการพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคีตศิลป์สากล ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
วันวิสาข์ อยู่ทอง และ ณรุทธ์ สุทธจิตต์. 2555. การนำเสนอแนวทางการพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคีตศิลป์สากล ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
วันวิสาข์ อยู่ทอง และ ณรุทธ์ สุทธจิตต์. การนำเสนอแนวทางการพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคีตศิลป์สากล ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.