รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2012.1820
Title ศักยภาพการก่อการกลายพันธุ์ของสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนจากฝุ่นละอองในเขตกรุงเทพมหานครในช่วงปี พ.ศ.2549-2552
Creator สุธาทิพย์ ไสยาตร์
Contributor ชาญวิทย์ โฆษิตานนท์, ศิวัช พงษ์เพียจันทร์,
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2555
Keyword ฝุ่น, โพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน, Dust, Polycyclic Aromatic Hydrocarbons
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6
Digital File #7

บรรณานุกรม

สุธาทิพย์ ไสยาตร์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2555) ศักยภาพการก่อการกลายพันธุ์ของสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนจากฝุ่นละอองในเขตกรุงเทพมหานครในช่วงปี พ.ศ.2549-2552. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
สุธาทิพย์ ไสยาตร์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2555. ศักยภาพการก่อการกลายพันธุ์ของสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนจากฝุ่นละอองในเขตกรุงเทพมหานครในช่วงปี พ.ศ.2549-2552. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
สุธาทิพย์ ไสยาตร์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. ศักยภาพการก่อการกลายพันธุ์ของสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนจากฝุ่นละอองในเขตกรุงเทพมหานครในช่วงปี พ.ศ.2549-2552. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.