รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2012.1818
Title การสะสมพอลิไซคลิกแอโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในตะกอนดินบริเวณพื้นที่จอดเรือทอดสมอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
Creator ฉัตร์ บุญเพิ่ม
Contributor กัลยา วัฒยากร
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2555
Keyword ตะกอน (ธรณีวิทยา) -- การไหลซึมผ่าน, โพลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน, Sediments (Geology) -- Permeabili, Polycyclic aromatic hydrocarbons
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6

บรรณานุกรม

ฉัตร์ บุญเพิ่ม และ กัลยา วัฒยากร. (2555) การสะสมพอลิไซคลิกแอโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในตะกอนดินบริเวณพื้นที่จอดเรือทอดสมอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
ฉัตร์ บุญเพิ่ม และ กัลยา วัฒยากร. 2555. การสะสมพอลิไซคลิกแอโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในตะกอนดินบริเวณพื้นที่จอดเรือทอดสมอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
ฉัตร์ บุญเพิ่ม และ กัลยา วัฒยากร. การสะสมพอลิไซคลิกแอโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในตะกอนดินบริเวณพื้นที่จอดเรือทอดสมอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.