รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2012.1802
Title กลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก กระทรวงสาธารณสุข
Creator รัตติยา ฤทธิรงค์
Contributor ปิยพงษ์ สุเมตติกุล
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2555
Keyword กลยุทธ์การบริหาร ,ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf
Abstract#1.pdf
Abstract#2.pdf
Abstract#3.pdf
Abstract#4.pdf
Abstract#5.pdf
Abstract#6.pdf
Abstract#7.pdf
Abstract#8.pdf
Abstract#9.pdf
Abstract#10.pdf
Abstract#11.pdf

บรรณานุกรม

รัตติยา ฤทธิรงค์,ปิยพงษ์ สุเมตติกุล. (2555) กลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก กระทรวงสาธารณสุข. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
รัตติยา ฤทธิรงค์,ปิยพงษ์ สุเมตติกุล. 2555. กลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก กระทรวงสาธารณสุข. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
รัตติยา ฤทธิรงค์,ปิยพงษ์ สุเมตติกุล. กลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก กระทรวงสาธารณสุข. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.