รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2012.1801
Title การนำเสนอแนวทางพัฒนาทักษะชีวิตของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร
Creator ประทานพร ศรีอนันต์
Contributor อุบลวลวรรณ หงษ์วิทยากร
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2555
Keyword ทักษะชีวิต ,ทักษะทางสังคมในวัยรุ่น
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf
Abstract#1.pdf
Abstract#2.pdf
Abstract#3.pdf
Abstract#4.pdf
Abstract#5.pdf
Abstract#6.pdf
Abstract#7.pdf
Abstract#8.pdf
Abstract#9.pdf
Abstract#10.pdf
Abstract#11.pdf

บรรณานุกรม

ประทานพร ศรีอนันต์,อุบลวลวรรณ หงษ์วิทยากร. (2555) การนำเสนอแนวทางพัฒนาทักษะชีวิตของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
ประทานพร ศรีอนันต์,อุบลวลวรรณ หงษ์วิทยากร. 2555. การนำเสนอแนวทางพัฒนาทักษะชีวิตของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
ประทานพร ศรีอนันต์,อุบลวลวรรณ หงษ์วิทยากร. การนำเสนอแนวทางพัฒนาทักษะชีวิตของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.