รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2012.1800
Title การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ กศน.ตำบล : การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและการวิจัยปฏิบัติการ
Creator ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล
Contributor วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2555
Keyword การศึกษานอกระบบโรงเรียน ,การมีส่วนร่วมของประชาชน
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf
Abstract#1.pdf
Abstract#2.pdf
Abstract#3.pdf
Abstract#4.pdf
Abstract#5.pdf
Abstract#6.pdf
Abstract#7.pdf
Abstract#8.pdf
Abstract#9.pdf
Abstract#10.pdf
Abstract#11.pdf

บรรณานุกรม

ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล,วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา. (2555) การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ กศน.ตำบล : การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและการวิจัยปฏิบัติการ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล,วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา. 2555. การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ กศน.ตำบล : การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและการวิจัยปฏิบัติการ. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล,วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา. การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ กศน.ตำบล : การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและการวิจัยปฏิบัติการ. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.