รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2012.1799
Title การคัดเลือกตัวแปรและการประมาณค่าสัมประสิทธิ์แบบเบย์เชิงประจักษ์สำหรับตัวแบบ Cox’s proportional hazard ที่ข้อมูลมีมิติสูง
Creator อรณิชา ห่อนบุญเหิม
Contributor วิฐรา พึ่งพาพงศ์
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2555
Keyword ทฤษฎีการประมาณค่า ,การวิเคราะห์การถดถอย
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf
Abstract#1.pdf
Abstract#2.pdf
Abstract#3.pdf
Abstract#4.pdf
Abstract#5.pdf
Abstract#6.pdf
Abstract#7.pdf
Abstract#8.pdf
Abstract#9.pdf
Abstract#10.pdf
Abstract#11.pdf

บรรณานุกรม

อรณิชา ห่อนบุญเหิม,วิฐรา พึ่งพาพงศ์. (2555) การคัดเลือกตัวแปรและการประมาณค่าสัมประสิทธิ์แบบเบย์เชิงประจักษ์สำหรับตัวแบบ Cox’s proportional hazard ที่ข้อมูลมีมิติสูง. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
อรณิชา ห่อนบุญเหิม,วิฐรา พึ่งพาพงศ์. 2555. การคัดเลือกตัวแปรและการประมาณค่าสัมประสิทธิ์แบบเบย์เชิงประจักษ์สำหรับตัวแบบ Cox’s proportional hazard ที่ข้อมูลมีมิติสูง. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
อรณิชา ห่อนบุญเหิม,วิฐรา พึ่งพาพงศ์. การคัดเลือกตัวแปรและการประมาณค่าสัมประสิทธิ์แบบเบย์เชิงประจักษ์สำหรับตัวแบบ Cox’s proportional hazard ที่ข้อมูลมีมิติสูง. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.