รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2012.1798
Title การผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องในเอทานอลภาวะเหนือวิกฤตจากน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์และน้ำมันปาล์มใช้แล้ว
Creator ชาฟีอี แหล๊ะโต๊ะหีม
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2555
Keyword น้ำมันปาล์ม ,ไบโอดีเซล
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Abstract#2.pdf
Abstract#3.pdf
Abstract#4.pdf
Abstract#5.pdf
Abstract#6.pdf
Abstract#7.pdf
Abstract#8.pdf
Abstract#9.pdf
Abstract#10.pdf
Abstract#11.pdf

บรรณานุกรม

ชาฟีอี แหล๊ะโต๊ะหีม, (2555) การผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องในเอทานอลภาวะเหนือวิกฤตจากน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์และน้ำมันปาล์มใช้แล้ว. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
ชาฟีอี แหล๊ะโต๊ะหีม, 2555. การผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องในเอทานอลภาวะเหนือวิกฤตจากน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์และน้ำมันปาล์มใช้แล้ว. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
ชาฟีอี แหล๊ะโต๊ะหีม, การผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องในเอทานอลภาวะเหนือวิกฤตจากน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์และน้ำมันปาล์มใช้แล้ว. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.