รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2010.2082
Title กลวิธีทางภาษากับการนำเสนออัตลักษณ์ของตนเองโดยกลุ่ม "เกย์ออนไลน์"
Creator ธีระ บุษบกแก้ว
Contributor ณัฐพร พานโพธิ์ทอง
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2553
Keyword เกย์ ,อัตลักษณ์ ,วาทกรรม
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

ธีระ บุษบกแก้ว,ณัฐพร พานโพธิ์ทอง. (2553) กลวิธีทางภาษากับการนำเสนออัตลักษณ์ของตนเองโดยกลุ่ม "เกย์ออนไลน์". จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
ธีระ บุษบกแก้ว,ณัฐพร พานโพธิ์ทอง. 2553. กลวิธีทางภาษากับการนำเสนออัตลักษณ์ของตนเองโดยกลุ่ม "เกย์ออนไลน์". ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
ธีระ บุษบกแก้ว,ณัฐพร พานโพธิ์ทอง. กลวิธีทางภาษากับการนำเสนออัตลักษณ์ของตนเองโดยกลุ่ม "เกย์ออนไลน์". ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.