รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2010.2081
Title โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของย่านพาณิชยกรรมเก่าตลาดพลู กรุงเทพมหานคร
Creator ชัญญาภรณ์ ลาดเสนา
Contributor นิรมล กุลศรีสมบัติ
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2553
Keyword ย่านการค้า ,ตลาดพลู
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

ชัญญาภรณ์ ลาดเสนา,นิรมล กุลศรีสมบัติ. (2553) โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของย่านพาณิชยกรรมเก่าตลาดพลู กรุงเทพมหานคร. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
ชัญญาภรณ์ ลาดเสนา,นิรมล กุลศรีสมบัติ. 2553. โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของย่านพาณิชยกรรมเก่าตลาดพลู กรุงเทพมหานคร. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
ชัญญาภรณ์ ลาดเสนา,นิรมล กุลศรีสมบัติ. โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของย่านพาณิชยกรรมเก่าตลาดพลู กรุงเทพมหานคร. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.