รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2010.2080
Title การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยวิธีการค้นพบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตาม แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนนักปฏิบัติและชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ การแก้ปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการมีส่วนร่วมของชุมชน
Creator สายสุนีย์ เทพสุขเอี่ยม
Contributor ใจทิพย์ ณ สงขลา,
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2553
Keyword นักเรียนมัธยมศึกษา ,การสื่อสาร ,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ,การมีส่วนร่วมของชุมชน
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Abstract#2.pdf
Abstract#3.pdf
Abstract#4.pdf
Abstract#5.pdf
Abstract#6.pdf
Abstract#7.pdf
Abstract#8.pdf

บรรณานุกรม

สายสุนีย์ เทพสุขเอี่ยม และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2553) การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยวิธีการค้นพบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตาม แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนนักปฏิบัติและชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ การแก้ปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการมีส่วนร่วมของชุมชน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,:ม.ป.ท.
สายสุนีย์ เทพสุขเอี่ยม และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2553. การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยวิธีการค้นพบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตาม แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนนักปฏิบัติและชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ การแก้ปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการมีส่วนร่วมของชุมชน. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,;
สายสุนีย์ เทพสุขเอี่ยม และผู้แต่งคนอื่นๆ. การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยวิธีการค้นพบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตาม แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนนักปฏิบัติและชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ การแก้ปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการมีส่วนร่วมของชุมชน. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.