รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2010.2079
Title การปรับสูตรการผลิตพีวีซียืดหยุ่นโดยเติมคลอริเนเต็ดพาราฟินเป็นพลาสติไซเซอร์ทุติยภูมิสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตรองเท้า
Creator กัลยาภรณ์ แสนศักดิ์
Contributor ไพศาล กิตติศุภกร
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2553
Keyword โพลิไวนิลคลอไรด์ ,คลอริเนเต็ดพาราฟิน ,พลาสติไซเซอร์ ,อุตสาหกรรมรองเท้า
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

กัลยาภรณ์ แสนศักดิ์,ไพศาล กิตติศุภกร. (2553) การปรับสูตรการผลิตพีวีซียืดหยุ่นโดยเติมคลอริเนเต็ดพาราฟินเป็นพลาสติไซเซอร์ทุติยภูมิสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตรองเท้า. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
กัลยาภรณ์ แสนศักดิ์,ไพศาล กิตติศุภกร. 2553. การปรับสูตรการผลิตพีวีซียืดหยุ่นโดยเติมคลอริเนเต็ดพาราฟินเป็นพลาสติไซเซอร์ทุติยภูมิสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตรองเท้า. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
กัลยาภรณ์ แสนศักดิ์,ไพศาล กิตติศุภกร. การปรับสูตรการผลิตพีวีซียืดหยุ่นโดยเติมคลอริเนเต็ดพาราฟินเป็นพลาสติไซเซอร์ทุติยภูมิสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตรองเท้า. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.