รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2010.2076
Title แบบจำลองเชิงคงทนในการกระจายสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมน้ำตาลภายในประเทศ
Creator นิธิ ทองเป็นใหญ่
Contributor มาโนช โลหเตปานนท์,
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2553
Keyword แบบจำลองเชิงคงทน ,การกระจายสินค้า ,อุตสาหกรรมน้ำตาล
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Abstract#2.pdf
Abstract#3.pdf
Abstract#4.pdf
Abstract#5.pdf
Abstract#6.pdf
Abstract#7.pdf
Abstract#8.pdf

บรรณานุกรม

นิธิ ทองเป็นใหญ่ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2553) แบบจำลองเชิงคงทนในการกระจายสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมน้ำตาลภายในประเทศ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,:ม.ป.ท.
นิธิ ทองเป็นใหญ่ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2553. แบบจำลองเชิงคงทนในการกระจายสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมน้ำตาลภายในประเทศ. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,;
นิธิ ทองเป็นใหญ่ และผู้แต่งคนอื่นๆ. แบบจำลองเชิงคงทนในการกระจายสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมน้ำตาลภายในประเทศ. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.