รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2009.290
Title การพัฒนาเทคนิคการถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์ ชนิดไมโครโฟกัสโดยใช้แผ่นบันทึกภาพ /
Creator ธรรมวัตร ยันตะพลา
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2552
Keyword การถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์, แผ่นบันทึกภาพ
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ธรรมวัตร ยันตะพลา. (2552) การพัฒนาเทคนิคการถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์ ชนิดไมโครโฟกัสโดยใช้แผ่นบันทึกภาพ /. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,:ม.ป.ท.
ธรรมวัตร ยันตะพลา. 2552. การพัฒนาเทคนิคการถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์ ชนิดไมโครโฟกัสโดยใช้แผ่นบันทึกภาพ /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,;
ธรรมวัตร ยันตะพลา. การพัฒนาเทคนิคการถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์ ชนิดไมโครโฟกัสโดยใช้แผ่นบันทึกภาพ /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.