รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2009.1063
Title การนำเสนอข้อมูลข่าวเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทย เมษายน พ.ศ.2552 ของสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบก /
Creator ระพีภัทร ดิสถาพร
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2552
Keyword ความขัดแย้งทางการเมือง, ข้าว, สถานีวิทยุกระจายเสียงเครือกองทัพบก
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Digital File

บรรณานุกรม

ระพีภัทร ดิสถาพร. (2552) การนำเสนอข้อมูลข่าวเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทย เมษายน พ.ศ.2552 ของสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบก /. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,:ม.ป.ท.
ระพีภัทร ดิสถาพร. 2552. การนำเสนอข้อมูลข่าวเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทย เมษายน พ.ศ.2552 ของสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบก /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,;
ระพีภัทร ดิสถาพร. การนำเสนอข้อมูลข่าวเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทย เมษายน พ.ศ.2552 ของสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบก /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.