รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2008.2085
Title การตรึงรูปไลเพสจากยีสต์ Candida rugosa เพื่อผลิตไบโอดีเซลโดยทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน
Creator วันภิเษก จุฑาภักดิ์
Contributor 1. วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล
2. ทิฆัมพร ยงวณิชย์
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2551
Keyword อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงไบโอดีเซล ,ไลเพส ,ทรานเอสเทอริฟิเคชัน ,Biodiesel fuels industry ,Lipase ,Transesterification
Abstract จากการคัดเลือกยีสต์ที่มีความสามารถในการผลิตเอนไซม์ไลเพสเพื่อเร่งปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสและทรานส์เอสเทอริฟิเคชันของน้ำมันปาล์มจากยีสต์ 5 สายพันธุ์ ได้แก่ C. rugosa C. lipolytica, Y. lipolytica, C. tropicalis และ C. thailandica พบว่ายีสต์สายพันธุ์ C. rugosa สามารถผลิตไลเพสที่มีสมบัติเร่งปฏิกิริยาดังกล่าวได้ดีที่สุด โดยภาวะที่เหมาะสมต่อการเร่งปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันของไลเพสอิสระ คือ ที่อัตราส่วนโมลของน้ำมันปาล์มต่อเมทานอล 1:3 ปริมาณเอนไซม์ 20 มิลลิกรัมโปรตีน ปริมาณน้ำในปฏิกิริยา 120 เปอร์เซ็นต์ (ปริมาตรโดยปริมาตรน้ำมัน) และอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ที่เวลาในการเกิดปฏิกิริยา 48 ชั่วโมง ได้เปอร์เซ็นต์เมทิลเอสเทอร์สูงสุด 57.80 เปอร์เซ็นต์ ส่วนภาวะที่เหมาะสมต่อการเร่งปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส คือ ปริมาณเอนไซม์ 5 มิลลิกรัมโปรตีน ปริมาณน้ำในปฏิกิริยา 160 เปอร์เซ็นต์ (ปริมาตรโดยปริมาตรน้ำมัน) และอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ที่เวลาในการเกิดปฏิกิริยา 24 ชั่วโมง ได้เปอร์เซ็นต์กรดไขมันอิสระสูงสุด 98 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นทำการตรึงรูปไลเพสชนิดหยาบลงบนเรซินชนิดมีรูพรุนแบบ macroporous 5 ชนิด ด้วยวิธีดูดซับในภาวะที่ใช้เฮปเทน ได้แก่ชนิด AB-8 H103 NKA-9 NKA และ D4020 ผลที่ได้ NKA-9 ให้ผลการเร่งปฏิกิริยาได้ดีที่สุด ภาวะที่เหมาะสมต่อการเกิดปฏิกิริยา ได้แก่ อัตราส่วนโดยน้ำหนักของไลเพสต่อตัวค้ำจุน 1:1 อัตราส่วนโดย โมลของน้ำมันปาล์มต่อเมทานอล 1:4 ปริมาณน้ำ 40 เปอร์เซ็นต์ (ปริมาตรโดยปริมาตรน้ำมัน) อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่เวลาในการเกิดปฏิกิริยา 24 ชั่วโมง ได้เปอร์เซ็นต์เมทิลเอสเทอร์สูงสุด 75.11 เปอร์เซ็นต์ ส่วนไลเพสตรึงรูปบน H103 ให้ผลการเร่งปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสสูงที่สุด ภาวะที่เหมาะสมต่อการเกิดปฏิกิริยาได้แก่ อัตราส่วนโดยน้ำหนักของไลเพสต่อตัวค้ำจุน 0.5:1 ปริมาณน้ำ 120 เปอร์เซ็นต์(ปริมาตรโดยปริมาตรน้ำมัน) อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ที่เวลาในการเกิดปฏิกิริยา 24 ชั่วโมง ได้เปอร์เซ็นต์กรดไขมันอิสระสูงสุด 97.74 เปอร์เซ็นต์ หลังปฏิกิริยาสิ้นสุดนำไลเพสตรึงรูปมากรองและล้างด้วยเฮปเทน พบว่าสามารถนำไปเร่งปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันซ้ำได้อีก 2 ครั้ง ได้เปอร์เซ็นต์เมทิลเอสเทอร์ 31.88 และ 9.42 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ และในส่วนของปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสได้อีก 1 ครั้ง ได้เปอร์เซ็นต์กรดไขมันอิสระ 28.37 เปอร์เซ็นต์
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

วันภิเษก จุฑาภักดิ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2551) การตรึงรูปไลเพสจากยีสต์ Candida rugosa เพื่อผลิตไบโอดีเซลโดยทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
วันภิเษก จุฑาภักดิ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2551. การตรึงรูปไลเพสจากยีสต์ Candida rugosa เพื่อผลิตไบโอดีเซลโดยทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
วันภิเษก จุฑาภักดิ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การตรึงรูปไลเพสจากยีสต์ Candida rugosa เพื่อผลิตไบโอดีเซลโดยทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.