รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2008.2084
Title แนวคิดเรื่องกุลสตรีในนวนิยายของนักเขียนสตรีเขมร
Creator อารียา หุตินทะ
Contributor ใกล้รุ่ง อามระดิษ
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2551
Keyword เมา สำณาง ,ปัล วัณณารีรักษ์ ,สตรีในวรรณคดี ,สตรี -- กัมพูชา ,นวนิยายเขมร ,นักประพันธ์สตรีเขมร ,Women in literature ,Women -- Cambodia ,ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
Abstract วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความมุ่งหมายที่จะศึกษาการนำเสนอแนวคิดกุลสตรีในนวนิยายของนักเขียนสตรีเขมรที่แต่งขึ้นช่วงหลัง ค.ศ. 1979-2003 และบริบททางการเมือง สังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อการนำเสนอแนวคิดกุลสตรีในนวนิยาย การศึกษาแสดงให้เห็นว่านวนิยายของนักเขียนสตรีเขมรทั้งสองคือ เมา สำณาง และปัล วัณณารีรักษ์ต่างนำเสนอแนวคิดกุลสตรีในฐานะระบบเกียรติยศและชื่อเสียงหน้าตาของสตรีเขมร แต่แนวคิดกุลสตรีในนวนิยายของเมา สำณาง เป็นแนวคิดกุลสตรีแนวขนบนิยม ส่วนแนวคิดกุลสตรีในนวนิยายของปัล วัณณารีรักษ์เป็นแนวคิดกุลสตรีแนวขนบนิยมผสมผสานกับภาระหน้าที่ที่สังคมเรียกร้องให้สตรีปฏิบัติ บริบททางการเมืองสังคมและวัฒนธรรมมีผลต่อการนำเสนอแนวคิดกุลสตรีในนวนิยาย ภาวะขาดแคลนนวนิยายหลังสมัยเขมรแดงเปิดโอกาสให้เมา สำณางเริ่มต้นอาชีพนักเขียนและสร้างนวนิยายแนวพาฝันตอบสนองความต้องการของผู้อ่านที่ต้องการสิ่งปลอบประโลมจิตใจ ในขณะที่ปัล วัณณารีรักษ์เขียนนวนิยายเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้รัฐและเขียนตามความต้องการของกระแสสังคม เมา สำณางสนับสนุนแนวคิดกุลสตรีแนวขนบนิยมด้วยเหตุผลสองประการคือ กุลสตรีแนวขนบนิยมคืออัตลักษณ์ทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมของชาวเขมร และการปฏิบัติตนตามแนวคิดกุลสตรีแนวขนบนิยมคือการปฏิบัติธรรมะที่จะส่งผลดีต่อการดำเนินชีวิตและการแก้ไขปัญหาของสตรี ส่วนปัล วัณณารีรักษ์พยายามต่อรองกับแนวคิดกุลสตรีแนวขนบนิยมบางด้านเช่นต่อรองกับค่านิยมรังเกียจและกีดกันสตรีม่าย และค่านิยมการตัดสินคุณค่าสตรีที่พรหมจารี ขณะเดียวกัน ปัล วัณณารีรักษ์พยายามชี้ว่าการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สตรีเขมรสามารถต่อรองกับสังคมที่ควบคุมเธอด้วยแนวคิดกุลสตรีแนวขนบนิยมได้
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

อารียา หุตินทะ,ใกล้รุ่ง อามระดิษ. (2551) แนวคิดเรื่องกุลสตรีในนวนิยายของนักเขียนสตรีเขมร. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
อารียา หุตินทะ,ใกล้รุ่ง อามระดิษ. 2551. แนวคิดเรื่องกุลสตรีในนวนิยายของนักเขียนสตรีเขมร. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
อารียา หุตินทะ,ใกล้รุ่ง อามระดิษ. แนวคิดเรื่องกุลสตรีในนวนิยายของนักเขียนสตรีเขมร. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.