รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2008.2082
Title การแยกเสียงร้องออกจากเสียงเพลงที่เก็บในช่องสัญญาณเดี่ยวโดยการหาตัวประกอบของเมทริกซ์ค่าไม่เป็นลบ
Creator 1. อังคนา จันทร์รุ่งอุทัย
2. โชติรัตน์ รัตนามหัทธนะ
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2551
Keyword วิศวกรรมเสียง ,ดนตรี -- การประมวลผลข้อมูล ,เพลง -- การประมวลผลข้อมูล ,เพลงร้อง -- การประมวลผลข้อมูล ,เสียงพูด -- การประมวลผลข้อมูล ,Acoustical engineering ,Music -- Data processing ,Songs -- Data processing ,Vocal music -- Data processing ,Voice -- Data processing
Abstract การแยกเสียงร้องออกจากเสียงเพลง คือ การสกัดเอาเสียงร้องออกมาให้ได้โดยไม่มีเสียงดนตรี หรือให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ งานวิจัยหลายด้านเกี่ยวกับเสียงดนตรี เช่น การค้นคืนเพลงในรูปแบบไฟล์ทั่วไป การจับคู่เสียงร้องและเนื้อเพลง การรู้จำเนื้อเพลง และการระบุตัวผู้ร้อง ล้วนมีอุปสรรคที่สำคัญคือเสียงดนตรีที่อยู่ในเพลงนั้น ดังนั้นการแยกเสียงร้องออกจากเสียงเพลงจึงน่าจะมีส่วนช่วยงานวิจัยต่าง ๆ ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแยกเสียงร้องสำหรับเสียงเพลงในแบบช่องสัญญาณเดี่ยว ซึ่งจะมีผลคือสามารถรองรับได้กับเสียงเพลงในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นแบบช่องสัญญาณคู่ หรือไฟล์เพลงชนิดอื่น ๆ และจะเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของเสียงเพลงได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย ความพยายามในการแยกเสียงร้องที่ผ่านมา วิธีที่มีการศึกษาวิจัยในเร็ว ๆ นี้และให้ผลการแยกเสียงที่ดี คือวิธีการวิเคราะห์โสตตามภาวการณ์เชิงคำนวณ แต่ก็ยังคงจำกัดอยู่ที่แนวเพลงบางประเภท งานวิจัยนี้จึงได้นำเสนอถึงวิธีการแยกเสียงร้องออกจากเสียงเพลงสำหรับเพลงในรูปแบบเพิ่มเติม และมีการศึกษาในเชิงวิเคราะห์มากขึ้น โดยใช้ชุดข้อมูลทดลองต่าง ๆ และมาตรวัดแบบอัตราส่วนสัญญาณสูงสุดต่อสัญญาณรบกวน รวมทั้งการวัดค่าความถูกต้องของคอนทัวร์ระดับเสียงที่หาได้ ซึ่งค่าที่ได้จากผลการทดลองต่าง ๆ ให้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

อังคนา จันทร์รุ่งอุทัย และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2551) การแยกเสียงร้องออกจากเสียงเพลงที่เก็บในช่องสัญญาณเดี่ยวโดยการหาตัวประกอบของเมทริกซ์ค่าไม่เป็นลบ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
อังคนา จันทร์รุ่งอุทัย และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2551. การแยกเสียงร้องออกจากเสียงเพลงที่เก็บในช่องสัญญาณเดี่ยวโดยการหาตัวประกอบของเมทริกซ์ค่าไม่เป็นลบ. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
อังคนา จันทร์รุ่งอุทัย และผู้แต่งคนอื่นๆ. การแยกเสียงร้องออกจากเสียงเพลงที่เก็บในช่องสัญญาณเดี่ยวโดยการหาตัวประกอบของเมทริกซ์ค่าไม่เป็นลบ. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.