รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2008.2079
Title อำนาจในการบังคับใช้กฎหมายของคณะกรรมการตดีพิเศษ (กคพ.) : ศึกษาเปรียบเทียบกับคณะกรรมการ ปปง. และคณะกรรมการ ป.ป.ส.
Creator เพรวรรณ ขำตุ้ม
Contributor วีระพงษ์ บุญโญภาส
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2551
Keyword การสืบสวน ,การฟอกเงิน -- การสืบสวน ,Investigations ,Money laundering -- Investigations
Abstract กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับมูลฐานความผิดที่ใกล้เคียงกัน ในขณะที่แต่ละหน่วยงานต่างก็มีคณะกรรมการซึ่งเป็นองค์กรในระดับบริหารที่ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย มาตรการและวางหลักเกณฑ์ต่างๆของหน่วยงานนั้นๆเอง โดยที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นภายหลังสุด และมีการนำมาตรการพิเศษใหม่ๆในการสืบสวน สอบสวนมาใช้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ ซึ่งก็อาจจะทำให้ส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้ โดยองค์กรที่มีอำนาจในการกำหนดให้ความผิดอาญาใดที่จะถือเป็นคดีพิเศษ และกรมสอบสวนคดีพิเศษมีอำนาจในการดำเนินคดีนั้นก็คือ คณะกรรมการคดีพิเศษ หรือ กคพ. วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงมุ่งศึกษาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายของคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) โดยการวิเคราะห์และเปรียบเทียบกับ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ปปง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (คณะกรรมการ ป.ป.ส.) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย และเกิดสัมฤทธิผลในการป้องกัน และปราบปรามคดีพิเศษ และอาชญากรรมเฉพาะทางโดยผู้เขียนได้เสนอแนะมาตรการต่างๆเพื่อให้อำนาจในการบังคับใช้กฎหมายของคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเสนอให้มีการจัดตั้งหน่วยงานในการตรวจสอบการใช้อำนาจของคณะกรรมการ เพื่อป้องกันการใช้อำนาจของคณะกรรมการไปกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6
Digital File #7

บรรณานุกรม

เพรวรรณ ขำตุ้ม,วีระพงษ์ บุญโญภาส. (2551) อำนาจในการบังคับใช้กฎหมายของคณะกรรมการตดีพิเศษ (กคพ.) : ศึกษาเปรียบเทียบกับคณะกรรมการ ปปง. และคณะกรรมการ ป.ป.ส. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
เพรวรรณ ขำตุ้ม,วีระพงษ์ บุญโญภาส. 2551. อำนาจในการบังคับใช้กฎหมายของคณะกรรมการตดีพิเศษ (กคพ.) : ศึกษาเปรียบเทียบกับคณะกรรมการ ปปง. และคณะกรรมการ ป.ป.ส. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
เพรวรรณ ขำตุ้ม,วีระพงษ์ บุญโญภาส. อำนาจในการบังคับใช้กฎหมายของคณะกรรมการตดีพิเศษ (กคพ.) : ศึกษาเปรียบเทียบกับคณะกรรมการ ปปง. และคณะกรรมการ ป.ป.ส. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.