รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2008.2077
Title ปรสิตการสื่อสารในการแสดงตลกจากสื่อวีซีดีบันทึกการแสดงสดของวงโปงลางสะออน
Creator วรันธร บุญพิทักษ์
Contributor ศิริชัย ศิริกายะ
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2551
Keyword การสื่อสารโดยไม่ใช้คำพูด ,ภาษาท่าทาง ,Nonverbal communication ,Body language
Abstract การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงลักษณะปรสิตการสื่อสารในการแสดงตลกของวงโปงลางสะออนจำนวน 3 ตอน คือ ตอนไลฟ์อินบางกอก ตอนเดอะ โชว์ มาส โก สะออน และตอนอะเมซิ่งไทยแลนด์ ผลการวิจัยพบว่า ปรสิตการสื่อสารในการแสดงตลกผ่านสื่อวีซีดี จะปรากฎใน 2 ระดับ คือ ปริสิตที่อยู่ภายในตัวบท (เนื้อหาการแสดง) และปรสิตภายนอกตัวบท (การนำเสนอวีซีดี) โดย ปรสิตอยู่ภายในตัวบท จะพบปรสิตที่เกิดจากวัจนภาษา ได้แก่ การดัดแปลงเสียง (Speech Modification) และการใช้ท่วงท่าทำนองของเสียง (Speech Intonation) และปรสิตที่เกิดจากอวัจนภาษา ได้แก่ ปรสิตที่เกิดจากรูปลักษณ์ภายนอก (appearance) ปรสิตที่เกิดจากรูปลักษณ์ภายนอก (appearance) ปรสิตที่เกิดจากการแสดงสีหน้าและแววา (Facia expression and use of eyes) และปริสิตที่เกิดจากการเคลื่อนไหวและท่าทางของร่ายกาย (Gesture and Posture) ทั้งนี้ในส่วนของปรสิตระดับภายนอกตัวบท หรือ การนำเสนอวีซีดี นั้น ผู้วิจัยพบปรสิตจากการตัดต่อภาพ การเลือกภาพและการใช้มุมกล้อง นอกจากนี้ผู้วิจัยพบว่า ปรสิตการสื่อสารที่เกิดขึ้นในตัวบทการแสดงตลกนั้น สามารถสร้างความตลกขบขันให้กับผุ้ชมได้ เนื่องจากเหตุผล 4 ประการ คือ 1. ปรสิตการสื่อสารที่ใช้เป็นการล้อเลียน หรือเป็นทุติยบท (Hypertextuaity) 2. ปรสิตการสื่อสารที่ใช้เป็นการสร้างระดับความเกินเลยจากปกติ 3. ปรสิตการสื่อสารที่ใช้เป็นการล้อเลียน หรือเป็นทุติยบท (Hypertextuaity) ร่วมกับการสร้างระดับความเกินเลยจากปกติ และ 4. ปรสิตการสื่อสารที่ใช้เป็นการหยุด (pause) หรือการเว้นวรรค (punctuation) ทำให้เกิดจังหวะในการตลก ส่วนปรสิตที่เกิดขึ้นในระดับการนำเสนอการแสดงตลกผ่านสื่อวีซีดี คือการตัดต่อภาพ การเลือกภาพ และการใช้มุมกล้อมนั้น จะช่วยเสริมให้ตัวบทมีความตลอกมากยิ่งขึ้น
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6
Digital File #7
Digital File #8
Digital File #9
Digital File #10
Digital File #11

บรรณานุกรม

วรันธร บุญพิทักษ์,ศิริชัย ศิริกายะ. (2551) ปรสิตการสื่อสารในการแสดงตลกจากสื่อวีซีดีบันทึกการแสดงสดของวงโปงลางสะออน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
วรันธร บุญพิทักษ์,ศิริชัย ศิริกายะ. 2551. ปรสิตการสื่อสารในการแสดงตลกจากสื่อวีซีดีบันทึกการแสดงสดของวงโปงลางสะออน. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
วรันธร บุญพิทักษ์,ศิริชัย ศิริกายะ. ปรสิตการสื่อสารในการแสดงตลกจากสื่อวีซีดีบันทึกการแสดงสดของวงโปงลางสะออน. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.