รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2008.2073
Title ยานพาหนะจริงแบบย่อส่วนสำหรับการจำลองทางพลศาสตร์
Creator ปริญญา วัฒนนุกูลชัย
Contributor วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2551
Keyword รถยนต์ -- พลศาสตร์ -- การจำลองระบบ ,รถยนต์ -- พลศาสตร์ ,Automobiles -- Dynamics -- Simulation methods ,Automobiles -- Dynamics
Abstract วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นงานวิจัยที่ศึกษาออกแบบและพัฒนายานพาหนะจริงแบบย่อส่วน สำหรับการจำลองทางพลศาสตร์ โดยใช้หลักกาารทางวิศวกรรมพัฒนาให้มีพฤติกรรมเชิงพลศาสตร์สมมุลกับพลศาสตร์ของยานพาหนะจริง โดยมุ่งใช้ต้นแบบนี้ในการจำลองความเสมือนจริงในสภาพแวดล้อมย่อส่วนร่วมกับมนุษย์ การออกแบบได้ยึดตามหลักทฤษฎีการวิเคราะห์เชิงมิติและวิธีการจัดกลุ่มของตัวแปรไร้มิติ รวมถึงการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดข้อมูลบนตัวยานพาหนะจริงแบบย่อส่วน เช่น ความเร่งเชิงเส้นในแนวแกน x, y, z ความเร็วที่ล้อและมุมเลี้ยวที่ล้อ, ภาพการเคลื่อนที่จากกล้องวีดีโอ, อุปกรณ์ส่งข้อมูลแบบไร้สาย ซึ่งตำแหน่งในการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดนี้จะต้องสอดคล้องกับทฤษฏีการวิเคราะห์เชิงมิติและวิธีการจัดกลุ่มของพาย เพื่อให้มีพลศาสตร์ที่คล้ายคลึงกับยานพาหนะจริง นอกจากนั้นในกระบวนการพัฒนา ได้สร้างอุปกรณ์และเครื่องมือทดสอบสำหรับปรับวัดค่าต่าง ๆ เช่น โมเมนต์แกนเฉื่อย และ ค่าสัมประสิทธิ์ความแข็งเกร็งเลี่ยวของยางรถ และได้นำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สองมิติสำหรับทำนายพฤติกรรมของยานพาหนะจริงแบบย่อส่วน โดยทำการทดลองการเปลี่ยนเลนและการขับเป็นวงกลมโดยได้นำเสนอและวิเคราะห์ผลการทดลอง
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6
Digital File #7
Digital File #8
Digital File #9
Digital File #10
Digital File #11
Digital File #12

บรรณานุกรม

ปริญญา วัฒนนุกูลชัย,วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์. (2551) ยานพาหนะจริงแบบย่อส่วนสำหรับการจำลองทางพลศาสตร์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
ปริญญา วัฒนนุกูลชัย,วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์. 2551. ยานพาหนะจริงแบบย่อส่วนสำหรับการจำลองทางพลศาสตร์. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
ปริญญา วัฒนนุกูลชัย,วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์. ยานพาหนะจริงแบบย่อส่วนสำหรับการจำลองทางพลศาสตร์. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.