รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2008.2072
Title ประสิทธิผลของการใช้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในการสร้างภาพลักษณ์ของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
Creator ปนัดดา ตันตระกูล
Contributor กรรณิการ์ อัศวดรเดชา
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2551
Keyword บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ ,ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ ,ภาพลักษณ์องค์การ ,ภาพลักษณ์บริษัท ,Thai Beverage Public Company Limited ,Social responsibility of business ,Corporate image
Abstract การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการนำแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรไปประยุกต์ใช้ในการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และประสิทธิผลของการใช้แนวคิดดังกล่าว โดยแบ่งวิธีการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือ การนำแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยศึกษาจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหา จากเอกสาร บทความ และการวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่สอง คือ การศึกษาประสิทธิผลของการนำแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการสร้างภาพลักษณ์ โดยใช้แบบวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ด้วยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 420 คน ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า กลยุทธ์ในการดำเนินงานด้าน CSR บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จะเป็นการนำกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ที่มีอยู่มาทำการจัดหมวดหมู่ออกเป็น 5 หมวด คือ 1. ด้านสังคม 2. ด้านการศึกษา 3. ด้านกีฬา 4. ด้านสาธารณสุข และ 5. ด้านศิลปวัฒนธรรม และการทำงานจะเป็นไปในลักษณะการขยายไปในแนวราบให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง สำหรับกลยุทธ์ด้านการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์นั้น บริษัทฯ จะใช้สื่อด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และสร้างความรู้ ความเข้าใจในกลุ่มเป้าหมาย โดยไม่ค่อยมีการใช้สื่อโฆษณามากนัก เพราะเห็นว่าเป็นการทำงานเพื่อสังคมประกอบกับมีข้อจำกัดในด้านข้อกฎหมายและกระแสวิจารณ์ ส่วนผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสารในระดับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ในระดับต่ำ และมีการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับปานกลาง โดยประชาชนที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารประชาสัมพันธ์ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) แตกต่างกัน และการเปิดรับข่าวสารประชาสัมพันธ์ของประชาชน มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6
Digital File #7

บรรณานุกรม

ปนัดดา ตันตระกูล,กรรณิการ์ อัศวดรเดชา. (2551) ประสิทธิผลของการใช้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในการสร้างภาพลักษณ์ของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
ปนัดดา ตันตระกูล,กรรณิการ์ อัศวดรเดชา. 2551. ประสิทธิผลของการใช้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในการสร้างภาพลักษณ์ของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน). ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
ปนัดดา ตันตระกูล,กรรณิการ์ อัศวดรเดชา. ประสิทธิผลของการใช้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในการสร้างภาพลักษณ์ของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน). ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.