รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2008.2071
Title วัจนกรรมการแสดงความไม่พอใจในกระดานสนทนาทางอินเทอร์เน็ต
Creator สุธาสินี พลอยขาว
Contributor อิงอร สุพันธุ์วณิช
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2551
Keyword วัจนกรรม ,ภาษาไทย -- การใช้ภาษา ,กลุ่มสนทนาออนไลน์ -- ไทย ,Speech acts (Linguistics) ,Thai language -- Usage ,Online chat groups -- Thailand
Abstract งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริบทการสื่อสารของการแสดงความไม่พอใจในกระดานสนทนาทางอินเทอร์เน็ตตามกรอบทฤษฎีชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร และศึกษากลวิธีในการแสดงความไม่พอใจในกระดานสนทนาทางอินเทอร์เน็ต ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาได้จากกระดานสนทนาของเว็บไซต์ 2 กลุ่ม กลุ่มละ 100 ข้อความ รวม 200 ข้อความ แบ่งออกเป็น การแสดง ความไม่พอใจด้วยถ้อยคำ 2,290 ถ้อยคำ และการแสดงความไม่พอใจด้วยภาพ 101 ภาพ จากการศึกษาข้อมูล พบว่า ปริบทที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความไม่พอใจในกระดานสนทนาทางอินเทอร์เน็ต คือ ปริบทการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต ปริบททางธุรกิจ และปริบททางวัฒนธรรมไทย ผู้วิจัยพบว่า การแสดงความไม่พอใจในกระดานสนทนาทางอินเทอร์เน็ตให้ความสำคัญกับปริบทการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตและปริบททางธุรกิจ ส่งผลให้ผู้ส่งสารกล้าแสดงความไม่พอใจด้วยกลวิธีแบบตรงเท่านั้น 10 กลวิธี และไม่ปรากฏการแสดงความไม่พอใจด้วยกลวิธีแบบอ้อมเลย กลวิธีที่น่าสนใจ ได้แก่ การบอกความรู้สึกทางลบ การบริภาษ การข่มขู่ การกล่าวตัดสัมพันธ์ การกล่าวแช่ง และการกล่าวท้าทาย เพราะเป็นการแสดงอารมณ์และความรู้สึก ไม่พอใจออกมาตรงๆ อย่างเต็มที่ร่วมกับการใช้คำหยาบ ทั้งคำสรรพนาม คำกริยา และคำลงท้าย นอกจากจะแสดงความไม่พอใจด้วยถ้อยคำแล้ว ยังมีการใช้รูปภาพ สัญลักษณ์แอสกี และสัญรูปเพื่อบอกความผิด บริภาษการบริการ และบอกความรู้สึกทางลบของผู้ส่งสารด้วย นอกจากนี้ การแสดงความไม่พอใจในแต่ละข้อความนั้น ถ้าเป็นข้อความที่มีถ้อยคำน้อย ผู้ส่งสารจะใช้กลวิธีการบริภาษอย่างตรงไปตรงมา แต่ถ้าเป็นข้อความที่มีถ้อยคำมากขึ้น ผู้ส่งสาร จะใช้กลวิธีหลายๆ กลวิธีร่วมกัน โดยเน้นที่กลวิธีการบอกความผิด การกล่าวประจาน และ การบริภาษการบริการ จากผลการศึกษานี้ แสดงให้เห็นว่า ปริบทการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตและปริบททางธุรกิจ มีความสำคัญต่อการแสดงความไม่พอใจในกระดานสนทนาทางอินเทอร์เน็ตอย่างยิ่ง ในขณะที่ปริบททางวัฒนธรรมของไทยที่ให้ความสำคัญกับความเกรงใจและการรักษาความสัมพันธ์ อันดีระหว่างกันมีปรากฏน้อยมาก จะปรากฏในกลวิธีการเสียดสีประชดประชันที่มิได้ปรากฏร่วมกับการใช้คำหยาบ
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6
Digital File #7
Digital File #8

บรรณานุกรม

สุธาสินี พลอยขาว,อิงอร สุพันธุ์วณิช. (2551) วัจนกรรมการแสดงความไม่พอใจในกระดานสนทนาทางอินเทอร์เน็ต. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
สุธาสินี พลอยขาว,อิงอร สุพันธุ์วณิช. 2551. วัจนกรรมการแสดงความไม่พอใจในกระดานสนทนาทางอินเทอร์เน็ต. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
สุธาสินี พลอยขาว,อิงอร สุพันธุ์วณิช. วัจนกรรมการแสดงความไม่พอใจในกระดานสนทนาทางอินเทอร์เน็ต. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.