รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2008.2069
Title ปัญหาของประเทศไทยจากการเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการ้องกันมลพิษจากเรือ ค.ศ.1973 และพิธีสาร ค.ศ.1978
Creator จิตชาย มุสิกบุตร
Contributor 1. ชยันติ ไกรกาญจน์
2. จุฬา สุขมานพ
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2551
Keyword มลพิษทางทะเล -- กฎหมาย ,มลพิษทางน้ำ -- การปนเปื้อนของน้ำมันในน้ำ ,มลพิษทางน้ำ -- เรือ -- การป้องกัน ,อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ค.ศ.1973 ,Marine pollution -- Law and legislation ,Water -- Pollution ,Water -- Pollution -- Prevention ,Oil pollution of water
Abstract ตามที่ประเทศไทยได้ลงนามเพื่อเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ค.ศ. 1973 และพิธีสาร ค.ศ.1978 โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551นั้น ประเทศไทยได้ยอมรับข้อกำหนดตามภาคผนวกของอนุสัญญาฯ เฉพาะในส่วนภาคผนวกที่ 1 ว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากน้ำมัน และ ภาคผนวกที่ 2 ว่าด้วยการควบคุม มลพิษจากสารเหลวที่มีพิษในระวางเป็นปริมาตรรวมเท่านั้น โดยในส่วนที่เหลืออีก 4 ภาคผนวก ประเทศไทยยังไม่ได้ยอมรับเข้าผูกพัน เนื่องด้วยปัญหาด้านความพร้อมของภาครัฐ กฎหมายที่มีอยู่ และ ผู้ประกอบการเดินเรือของไทย วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาข้อกำหนดในอนุสัญญาฯ โดยคำนึงถึงปัญหาของภาครัฐ และ ผู้ประกอบการเดินเรือของประเทศไทย ประกอบกับกฎหมายที่มีอยู่ว่าเพียงพอหรือสอดคล้องหรือไม่ และจะดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างไรเพื่อให้ประเทศไทยสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีในอนุสัญญาฯได้อย่างครบถ้วน ผลจากการศึกษาพบว่า ประเทศไทยควรจัดให้มีอุปกรณ์เพื่อรองรับของเสียให้เพียงพอ โดยมีค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมเพื่อลดภาระให้ผู้ประกอบการเดินเรือ สามารถนำของเสียบนเรือมาทิ้งที่ท่าเรือได้โดยอาจไม่ต้องทำการบำบัดบนเรือ รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือระดับรัฐและระหว่างรัฐกับเอกชนเพื่อยกระดับมาตรฐานทางเทคนิคเพื่อป้องกันมลพิษจากเรือ และปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู่โดยเพิ่มมาตรการในเชิงป้องกันเข้าไปในกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความร่วมมือในเชิงปฏิบัติการของหน่วยงานของภาครัฐในการดูแลและป้องกันมลพิษทางทะเลของประเทศไทยและทำให้ประเทศไทยสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในอนุสัญญาฯ ได้อย่างครบถ้วน
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6
Digital File #7
Digital File #8

บรรณานุกรม

จิตชาย มุสิกบุตร และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2551) ปัญหาของประเทศไทยจากการเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการ้องกันมลพิษจากเรือ ค.ศ.1973 และพิธีสาร ค.ศ.1978. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
จิตชาย มุสิกบุตร และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2551. ปัญหาของประเทศไทยจากการเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการ้องกันมลพิษจากเรือ ค.ศ.1973 และพิธีสาร ค.ศ.1978. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
จิตชาย มุสิกบุตร และผู้แต่งคนอื่นๆ. ปัญหาของประเทศไทยจากการเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการ้องกันมลพิษจากเรือ ค.ศ.1973 และพิธีสาร ค.ศ.1978. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.