รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2008.2067
Title ระบาดวิทยาของผู้ป่วยแผลไหม้ที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยศัลยกรรมไฟไหม้น้ำร้อนลวก วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
Creator สมพิศ คุ้มบุญ
Contributor สมรัตน์ เลิศมหาฤทธิ์
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2551
Keyword แผลไหม้ ,ระบาดวิทยา ,Burns and scalds ,Epidemiology
Abstract การศึกษาเชิงพรรณนาแบบย้อนหลังนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระบาดวิทยาของการเกิดแผลไหม้ในผู้ป่วยแผลไหม้ที่เข้ารับการรักษาหอผู้ป่วยศัลยกรรมไฟไหม้น้ำร้อนลวกวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล โดยเก็บข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (1มกราคม 2546 - 30 ธันวาคม 2550 ) ผลการศึกษาพบว่าผู้ป่วยแผลไหม้จำนวน 265 คน เพศชายมากกว่าเพศหญิงในอัตราส่วน1.67:1 อายุเฉลี่ย 28.7 ปี อายุ15-50 ปีพบมากสุด ร้อยละ 52.5 สถานภาพสมรสคู่ร้อยละ 68.5 ไม่มีรายได้ร้อยละ 20 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับจ้างร้อยละ 39.6 รายได้เฉลี่ย 7,293 บาทต่อเดือน ส่วนใหญ่ใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ 56.6 มีโรคประจำตัวร้อยละ 23.8 มีการรับ ย้ายร้อยละ 38.9 ชนิดแผลไหม้ที่พบมากที่สุดคือ แผลไหม้จากน้ำร้อนลวกร้อยละ 52.8 รองลงมาคือ แผลไหม้จาก เปลวไฟร้อยละ 33.1 สถานที่เกิดในบ้านมากที่สุด ร้อยละ 64.5 สาเหตุเกิดจาก น้ำร้อนลวกร้อยละ 44.2 ระดับความ รุนแรงแผลไหม้ส่วนใหญ่เป็นระดับปานกลาง ร้อยละ 49.4 ขนาดพื้นที่แผลไหม้ โดยเฉลี่ย 19.2 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ผิว ร่างกายทั้งหมด ช่วงเวลาที่เกิดแผลไหม้มากที่สุดคือ 12.01-18.00 น.ร้อยละ 28.3 ช่วงเวลาที่เข้ารับการรักษามากที่สุดคือ 12.01-18.00 น. แต่ละปีผู้ป่วยเข้ารับ การรักษาจากสาเหตุแผลไหม้ เฉลี่ย 53 คน ส่วนมากพบในเดือน กันยายน การแปรผันตามฤดูกาลไม่มี ความสำคัญต่อการเกิดแผลไหม้ ระยะวันนอนในโรงพยาบาลเฉลี่ย 28.9 วัน (พิสัย 1-279 วัน) ค่ามัธยฐานระยะวันนอนในโรงพยาบาลสูงสุดของผู้ป่วยที่มีระดับความรุนแรงแผลไหม้รุนแรงมาก คือ 49.2 วัน ชนิดแผลไหม้จากสารเคมีพบว่ามีค่ามัธยฐานระยะวันนอนในโรงพยาบาลสูงที่สุด 52.5 วัน อัตราการเสียชีวิตรวมร้อยละ 6.4 (95%CI : 3.8%-10.1%) โดยพบว่าระดับแผลไหม้ที่มีระดับความรุนแรงมาก เสียชีวิตสูงที่สุดร้อยละ 17.1 ชนิดแผลไหม้จากเปลวไฟเสียชีวิตสูงที่สุดร้อยละ 14.1 สาเหตุการเสียชีวิตโดยตรงจากภาวะติดเชื้อในกระแส โลหิตสูงที่สุดร้อยละ 76.4 จากการศึกษาพบว่าชนิดของแผลไหม้ และ ระดับความรุนแรงของแผลไหม้มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value<0.01) ชนิดของแผลไหม้ และระดับความรุนแรงของแผลไหม้มีความแตกต่างกัน ในเรื่องของระยะวันนอนในโรงพยาบาล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value <0.01) นอกจากนี้ยังพบว่าระดับความรุนแรงของแผลไหม้กับการเสียชีวิตมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value <0.01) ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานด้านข้อมูลพื้นฐานทางระบาดวิทยา เพื่อใช้ในการวางแผน การดูแลผู้ป่วยแผลไหม้ตามระดับความรุนแรงการเกิดแผลไหม้ และชนิดแผลไหม้ รวมทั้งทำให้ได้รูปแบบการเก็บข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการศึกษาถึงระบาดวิทยาของการเกิดแผลไหม้ต่อไป
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6
Digital File #7

บรรณานุกรม

สมพิศ คุ้มบุญ,สมรัตน์ เลิศมหาฤทธิ์. (2551) ระบาดวิทยาของผู้ป่วยแผลไหม้ที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยศัลยกรรมไฟไหม้น้ำร้อนลวก วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
สมพิศ คุ้มบุญ,สมรัตน์ เลิศมหาฤทธิ์. 2551. ระบาดวิทยาของผู้ป่วยแผลไหม้ที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยศัลยกรรมไฟไหม้น้ำร้อนลวก วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
สมพิศ คุ้มบุญ,สมรัตน์ เลิศมหาฤทธิ์. ระบาดวิทยาของผู้ป่วยแผลไหม้ที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยศัลยกรรมไฟไหม้น้ำร้อนลวก วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.