รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2008.2062
Title การพัฒนาสารเคลือบผิวฐานฟันเทียมที่ปลดปล่อยฟลูออไรด์
Creator พนารัตน์ ขอดแก้ว
Contributor 1. ปิยวัฒน์ พันธุ์โกศล
2. นันทนา จิรธรรมนุกูล
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2551
Keyword Denture Bases ,Fluorides ,Acrylic Resins ,Cariostatic Agents -- Chemistry ,Surface Properties
Abstract การเกิดฟันผุในผู้ใส่ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานพลาสติก ได้นำมาสู่การพัฒนาสาร เคลือบผิวฐานฟันเทียมที่ปลดปล่อยฟลูออไรด์ เนื่องจากฟลูออไรด์เป็นสารที่มีศักยภาพสูงในการ ป้องกันฟันผุ สารเคลือบผิวฟันเทียมชนิดบ่มด้วยแสงถูกเตรียมขึ้นโดยการผสมมอนอเมอร์อะคริ เลต กับระบบสารริเริ่มปฏิกิริยาด้วยแสง แคมฟอร์ควิโนน และไดเมทิลอะมิโนเอทิลเมทาคริเลต ฟลูออไรด์ที่เลือกใช้เพื่อผสมกับสูตรเรซินสำหรับเป็นแหล่งฟลูออไรด์ คือ โซเดียมฟลูออไรด์ และ แคลเซียมฟลูออไรด์ ทดสอบสมบัติความแข็งผิว การดูดน้ำ การละลายน้ำ และการปลดปล่อย ฟลูออไรด์ ของสารเคลือบที่เตรียมขึ้น จากนั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อช่วยในการคัดเลือก สูตรที่ดีที่สุด ทำการศึกษาสมบัติของสูตรที่เลือกเพิ่มเติม คือ การปลดปล่อยฟลูออไรด์ในแต่ละวัน และการยึดติดกับฐานฟันเทียมชนิดบ่มด้วยความร้อน จากการศึกษาพบว่า วัสดุที่เตรียมจาก ส่วนผสมของมอนอเมอร์อะคริเลต (DU-DMA/GDA/TEGDMA/DEGME-MA ด้วยสัดส่วน 1.0/0.1/0.25/0.75 โดยโมล) และแคลเซียมฟลูออไรด์ สามารถใช้เป็นสารเคลือบผิวฐานฟันเทียมที่ ปลดปล่อยฟลูออไรด์ได้ จากการศึกษาการปลดปล่อยฟลูออไรด์ พบว่า สูตรผสมแคลเซียม ฟลูออไรด์ในช่วงร้อยละ 10-30 โดยน้ำหนักเรซิน ให้ผลการปลดปล่อยฟลูออไรด์ที่สม่ำเสมอใน ปริมาณที่เพียงพอสำหรับการป้องกันฟันผุ อย่างไรก็ตามปัญหาการยึดติดของสารเคลือบกับฐานฟัน เทียมสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้โดยการใช้สารสนับสนุนการเสริมฐานทาที่ผิวก่อนการเคลือบ
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

พนารัตน์ ขอดแก้ว และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2551) การพัฒนาสารเคลือบผิวฐานฟันเทียมที่ปลดปล่อยฟลูออไรด์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
พนารัตน์ ขอดแก้ว และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2551. การพัฒนาสารเคลือบผิวฐานฟันเทียมที่ปลดปล่อยฟลูออไรด์. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
พนารัตน์ ขอดแก้ว และผู้แต่งคนอื่นๆ. การพัฒนาสารเคลือบผิวฐานฟันเทียมที่ปลดปล่อยฟลูออไรด์. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.