รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2008.2060
Title ลักษณะเฉพาะเชิงเคมีความร้อนของของผสมอัดเม็ดจากกากสบู่ดำและของเสียกลีเซอรอล
Creator เดชาวิทย์ พัววิไล
Contributor 1. วิบูลย์ ศรีเจริญชัยกุล
2. ดวงเดือน อาจองค์
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2551
Keyword สบู่ดำ -- สมบัติทางความร้อน ,กลีเซอรีน -- สมบัติทางความร้อน ,Jatropha curcas -- Thermal properties ,Glycerin -- Thermal properties
Abstract งานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงเชิงเคมีความร้อน ของของผสมอัดเม็ดจากกากสบู่ดำและของเสียกลีเซอรอล โดยใช้ชุดทดสอบที่เรียกว่า single particle reactivity testing (SPRT) จากการไพโรไลซิส และ แกซิฟิเคชันที่อัตราส่วน 1%และ 5% ออกซิเจน อุณหถูมิ 500-900°C โดยทำการศึกษาร้อยละการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ (น้ำหนัก เส้นผ่านศูนย์กลาง ความสูง และความหนาแน่น) ระยะเวลาที่ใช้ในการสลายตัวด้วยความร้อน และ อัตราการเผาไหม้ จากผลการทดลองพบว่า ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนัก เส้นผ่านศูนย์กลาง ความสูง จะเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนของเสียกลีเซอรอล อุณหภูมิ และอัตราส่วนออกซิเจน และร้อยละการเปลี่ยนแปลงของความหนาแน่นมีการเพิ่มขึ้นลดลงไม่แน่นอน ขณะที่อัตราการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักต่อระยะเวลาที่ใช้ในการสลายตัวด้วยความร้อน และ อัตราการเผาไหม้จะลดลงตาม อัตราส่วนของเสียกลีเซอรอล อุณหภูมิ และ อัตราส่วนออกซิเจน ที่อัตราส่วน 10% ของเสียกลีเซอรอล มีค่า Compressive stress สูงสุด (2.52 *105 N/m2) และที่อัตราส่วน 30% ของเสียกลีเซอรอลจะให้ค่า Compressive stress ต่ำสุด (1.98*104 N/m2) พบว่าขณะเกิดการแปรสภาพของของผสมที่อัตราส่วน 50% ของเสียกลีเซอรอลทั้งโดยการการไพโรไลซิสและแกซิฟิเคชัน อัตราส่วนออกซิเจน 1% และ 5% ที่อุณหภูมิ 500°C จะเกิดการเปลี่ยนแปลงสัณฐานโดยการพองตัวขึ้น อันอาจเนื่องมาจากการแปรสภาพเป็นก๊าซและเกิดแรงดันสูงผลักดันผนังของวัตถุดิบออกมาอย่างรวดเร็ว
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์

บรรณานุกรม

เดชาวิทย์ พัววิไล และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2551) ลักษณะเฉพาะเชิงเคมีความร้อนของของผสมอัดเม็ดจากกากสบู่ดำและของเสียกลีเซอรอล. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
เดชาวิทย์ พัววิไล และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2551. ลักษณะเฉพาะเชิงเคมีความร้อนของของผสมอัดเม็ดจากกากสบู่ดำและของเสียกลีเซอรอล. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
เดชาวิทย์ พัววิไล และผู้แต่งคนอื่นๆ. ลักษณะเฉพาะเชิงเคมีความร้อนของของผสมอัดเม็ดจากกากสบู่ดำและของเสียกลีเซอรอล. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.