รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2008.2059
Title การลดการถ่ายเทความร้อนผ่านหลังคาคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปลูกหญ้าปกคลุม
Creator พรหมพรต รุจิชัย
Contributor 1. ธนิต จินดาวณิค
2. อังสนา บุณโยภาส
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2551
Keyword หลังคา ,ความร้อน -- การถ่ายเท ,วัสดุมุงหลังคา ,หญ้าสนาม ,Roofs ,Heat -- Transmission ,Roofing ,Turfgrasses
Abstract การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบว่าการปลูกหญ้าปกคลุมหลังคา คสล. และชนิดของวัสดุปลูกที่แตกต่างกันมีส่วนช่วยในเรื่องของการลดอุณหภูมิภายในอาคารและสามารถช่วยลดอัตราการถ่ายเทความร้อนโดยผ่านทางหลังคา คสล. ได้ดีเพียงใด รวมทั้งมีความเป็นไปได้ในทางเศรษฐศาสตร์หรือไม่ วิธีการในการดำเนินการศึกษาใช้การทดลองจากสถานที่จริงซึ่งเป็นอาคารพักอาศัยประเภทหอพักซึ่งสูง 6 ชั้น ห้องที่ทำการเก็บค่าอุณหภูมินี้ มี ทั้งหมดจำนวน 4 ห้อง ที่มีลักษณะรูปแบบเดียวกัน ทั้งนี้ห้องที่ 1 นั้นเป็นหลังคา คสล. ที่ไม่มีสิ่งปกคลุมเลย ส่วนห้องที่ 2, 3 และ 4 ได้มีการปลูกหญ้าปกคลุมหลังคา คสล. ไว้โดยมีรูปแบบของวัสดุที่ใช้ประกอบการปลูกหญ้าที่แตกต่างกันออกไป จากการศึกษาพบว่าการปลูกหญ้าปกคลุมหลังคา คสล. ด้วยองค์ประกอบตามที่ Theodore Osmundson(1999) และพชร เลิศปิติวัฒนา(2004)ได้กำหนดส่วนประกอบไว้อันได้แก่ พื้นหลังคา คสล., วัสดุกันน้ำซึม, แผ่นกันทะลุ, ชั้นฉนวน, แผ่นคอนกรีตกันทะลุ, ชั้นระบายน้ำ, แผ่นใยกรองดิน, วัสดุปลูก, วัสดุปิดผิวและหญ้านั้น มีส่วนช่วยให้อุณหภูมิอากาศเฉลี่ยในช่วงเวลากลางวันภายในห้องทดลองลดลงได้ประมาณ 2.24 - 2.66 ºC และสามารถลดอัตราการถ่ายเทความร้อนโดยการนำผ่านทางหลังคา คสล. ได้ประมาณ 91.40 - 93.78 % นอกจากนี้แล้วเมื่อได้ประเมินความเป็นไปได้ในทางเศรษฐศาสตร์พบว่า จะมีระยะเวลาคืนทุนที่ค่อนข้างนาน แต่จะมีอัตราผลตอบแทนที่จะได้จากการประหยัดค่าไฟฟ้าแต่ละปีอยู่ที่ประมาณ 3.16 - 4.19 % อย่างไรก็ตามการประยุกต์ใช้การปลูกหญ้าปกคลุมหลังคา คสล. นั้นมีส่วนช่วยในเรื่องของการลดอุณหภูมิภายในอาคารและสามารถช่วยลดอัตราการถ่ายเทความร้อนโดยผ่านทางหลังคา คสล ได้ในระดับหนึ่ง อีกทั้งยังมีส่วนช่วยให้เมืองกรุงเทพฯมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นอันสอดคล้องตรงตามนโยบายที่สำนักผังเมืองกรุงเทพมหานครฯ ได้กำหนดไว้เพื่อให้กรุงเทพมหานครฯสามารถเทียบเคียงตามมาตรฐานสากลได้ต่อไป
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6
Digital File #7

บรรณานุกรม

พรหมพรต รุจิชัย และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2551) การลดการถ่ายเทความร้อนผ่านหลังคาคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปลูกหญ้าปกคลุม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
พรหมพรต รุจิชัย และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2551. การลดการถ่ายเทความร้อนผ่านหลังคาคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปลูกหญ้าปกคลุม. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
พรหมพรต รุจิชัย และผู้แต่งคนอื่นๆ. การลดการถ่ายเทความร้อนผ่านหลังคาคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปลูกหญ้าปกคลุม. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.