รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2008.1351
Title การตรวจสอบรอยแตกของคอนกรีต โดยการตรวจวัดก๊าซกัมมันตรังสีเรดอน /
Creator นฤมิต วินนุวัฒน์
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2551
Keyword คอนกรีต, ก๊าซกัมมันตรังสี, รอยแตกร้าว, เรดอน
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Digital File #1

บรรณานุกรม

นฤมิต วินนุวัฒน์. (2551) การตรวจสอบรอยแตกของคอนกรีต โดยการตรวจวัดก๊าซกัมมันตรังสีเรดอน /. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,:ม.ป.ท.
นฤมิต วินนุวัฒน์. 2551. การตรวจสอบรอยแตกของคอนกรีต โดยการตรวจวัดก๊าซกัมมันตรังสีเรดอน /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,;
นฤมิต วินนุวัฒน์. การตรวจสอบรอยแตกของคอนกรีต โดยการตรวจวัดก๊าซกัมมันตรังสีเรดอน /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.