รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2008.1272
Title ประสิทธิผลของโปรแกรมลดปัจจัยเสี่ยง ต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ร่วมกับ EGAT-RAMA HEART SCORE สำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุในโรงพยาบาลชุมชน /
Creator อนุพันธ์ สุวรรณพันธ์
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2551
Keyword ความดันเลือดสูง, หลอดเลือดโคโรนารีย์, ความเสี่ยง
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6
Digital File #7

บรรณานุกรม

อนุพันธ์ สุวรรณพันธ์. (2551) ประสิทธิผลของโปรแกรมลดปัจจัยเสี่ยง ต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ร่วมกับ EGAT-RAMA HEART SCORE สำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุในโรงพยาบาลชุมชน /. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,:ม.ป.ท.
อนุพันธ์ สุวรรณพันธ์. 2551. ประสิทธิผลของโปรแกรมลดปัจจัยเสี่ยง ต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ร่วมกับ EGAT-RAMA HEART SCORE สำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุในโรงพยาบาลชุมชน /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,;
อนุพันธ์ สุวรรณพันธ์. ประสิทธิผลของโปรแกรมลดปัจจัยเสี่ยง ต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ร่วมกับ EGAT-RAMA HEART SCORE สำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุในโรงพยาบาลชุมชน /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.