รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2007.470
Title ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชาสารนิเทศศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /
Creator สรคม ดิสสะมาน
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2550
Keyword จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาสารนิเทศศึกษา, ความพอใจของนายจ้าง, บัณฑิตสารนิเทศศึกษา
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Digital File #1

บรรณานุกรม

สรคม ดิสสะมาน. (2550) ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชาสารนิเทศศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,:ม.ป.ท.
สรคม ดิสสะมาน. 2550. ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชาสารนิเทศศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,;
สรคม ดิสสะมาน. ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชาสารนิเทศศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.