รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2007.2197
Title ความหลากหลายของแมลงชีปะขาวและคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำบริเวณอุทยานแห่งชาติศรีน่าน จังหวัดน่าน
Creator วรรโณบล ควรอาจ
Contributor 1. จริยา เล็กประยูร
2. นฤมล แสงประดับ
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2550
Keyword แมลงชีปะขาว -- ไทย -- น่าน ,ความหลากหลายทางชีวภาพ ,Mayflies -- Thailand -- Nan ,Biological diversity
Abstract การศึกษาความหลากหลายของแมลงชีปะขาวและคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำบริเวณอุทยานแห่งชาติศรีน่าน จังหวัดน่าน ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 สามารถจัดกลุ่มแหล่งน้ำที่ ทำการศึกษาได้ 2 ประเภทคือ แหล่งต้นน้ำที่ไม่ถูกรบกวน และแหล่งต้นน้ำที่ถูกรบกวนโดยกิจกรรมจากมนุษย์ จากการศึกษาความหลากหลายของแมลงชีปะขาว พบตัวอ่อนแมลงชีปะขาวทั้งหมดจำนวน 9 วงศ์ 28 สกุล และ 1 รูปแบบสัณฐานวิทยาที่ไม่สามารถวินิจฉัยยังระดับวงศ์ได้ แหล่งต้นน้ำที่ไม่ถูกรบกวนพบตัวอ่อนแมลงชีปะขาว จำนวน 21 สกุล แหล่งต้นน้ำที่ถูกรบกวนโดยกิจกรรมจากมนุษย์พบตัวอ่อนแมลงชีปะขาวจำนวน 25 สกุล ค่า ดัชนีความเหมือนระหว่างแหล่งน้ำทั้ง 2 ประเภทคือ 0.43 และตัวอ่อนแมลงชีปะขาว Polyplocia orientalis เป็น รายงานการพบครั้งแรกในประเทศไทย การศึกษาค่าเฉลี่ยดัชนีความหลากหลายของแมลงชีปะขาวในแหล่งน้ำทั้ง 2 ประเภทพบว่าไม่มีความ แตกต่างกัน ส่วนค่าเฉลี่ยดัชนีความเด่นของแมลงชีปะขาวในแหล่งน้ำทั้ง 2 ประเภทมีความแตกต่างกันอย่างมี นัยสำคัญที่ p<0.05 ในฤดูฝน แต่ไม่มีความแตกต่างกันในฤดูหนาวและฤดูร้อน จากการศึกษาจำนวนประชากร แมลงชีปะขาวบางสกุลที่พบในทุกแหล่งน้ำ พบว่าจำนวนตัวอ่อนแมลงชีปะขาวสกุล Choroterpes ในแหล่งน้ำทั้ง 2 ประเภทไม่มีความแตกต่างกัน ตัวอ่อนแมลงชีปะขาวสกุล Potamanthellus สกุล Cinygmina สกุล Platybaetis และ สกุล Baetis ในแหล่งต้นน้ำที่ไม่ถูกรบกวน มีจำนวนน้อยกว่าในแหล่งต้นน้ำที่ถูกรบกวน โดยกิจกรรมจากมนุษย์อย่างมีนัยสำคัญที่ p<0.05 และจำนวนตัวอ่อนแมลงชีปะขาวสกุล Habrophlebiodes และ สกุล Nigrobaetis ในแหล่งต้นน้ำที่ไม่ถูกรบกวน มีจำนวนมากกว่าในแหล่งต้นน้ำที่ถูกรบกวนโดยกิจกรรม จากมนุษย์อย่างมีนัยสำคัญที่ P<0.05
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6
Digital File #7

บรรณานุกรม

วรรโณบล ควรอาจ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2550) ความหลากหลายของแมลงชีปะขาวและคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำบริเวณอุทยานแห่งชาติศรีน่าน จังหวัดน่าน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
วรรโณบล ควรอาจ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2550. ความหลากหลายของแมลงชีปะขาวและคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำบริเวณอุทยานแห่งชาติศรีน่าน จังหวัดน่าน. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
วรรโณบล ควรอาจ และผู้แต่งคนอื่นๆ. ความหลากหลายของแมลงชีปะขาวและคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำบริเวณอุทยานแห่งชาติศรีน่าน จังหวัดน่าน. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.