รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2007.182
Title สัดส่วนการสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพอนามัย ในโรงพยาบาล และการใช้บริการทางการแพทย์ ของบุคลากรโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ /
Creator วิศรุต ศรีสินทร
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2550
Keyword โรงพยาบาลสงขลานครินทร์, บริการทางการแพทย์
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Digital File #1

บรรณานุกรม

วิศรุต ศรีสินทร. (2550) สัดส่วนการสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพอนามัย ในโรงพยาบาล และการใช้บริการทางการแพทย์ ของบุคลากรโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ /. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,:ม.ป.ท.
วิศรุต ศรีสินทร. 2550. สัดส่วนการสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพอนามัย ในโรงพยาบาล และการใช้บริการทางการแพทย์ ของบุคลากรโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,;
วิศรุต ศรีสินทร. สัดส่วนการสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพอนามัย ในโรงพยาบาล และการใช้บริการทางการแพทย์ ของบุคลากรโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.