รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2007.1364
Title การพัฒนาชุดซอฟต์แวร์ตรวจจับผู้บุกรุก โดยใช้การสุ่มกระแสข้อมูล /
Creator กิติศักดิ์ จิรวรรณกูล
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2550
Keyword ซอฟต์แวร์, สนอร์ต [โปรแกรมคอมพิวเตอร์]
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Digital File

บรรณานุกรม

กิติศักดิ์ จิรวรรณกูล. (2550) การพัฒนาชุดซอฟต์แวร์ตรวจจับผู้บุกรุก โดยใช้การสุ่มกระแสข้อมูล /. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,:ม.ป.ท.
กิติศักดิ์ จิรวรรณกูล. 2550. การพัฒนาชุดซอฟต์แวร์ตรวจจับผู้บุกรุก โดยใช้การสุ่มกระแสข้อมูล /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,;
กิติศักดิ์ จิรวรรณกูล. การพัฒนาชุดซอฟต์แวร์ตรวจจับผู้บุกรุก โดยใช้การสุ่มกระแสข้อมูล /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.