รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2007.1334
Title ผลของโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพปอด ต่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ ในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง /
Creator โชติยา สังเสวก
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2550
Keyword โรคปอดอุดตันเรื้อรัง, คุณภาพชีวิต, ผู้สูงอายุ
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Digital File

บรรณานุกรม

โชติยา สังเสวก. (2550) ผลของโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพปอด ต่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ ในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง /. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,:ม.ป.ท.
โชติยา สังเสวก. 2550. ผลของโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพปอด ต่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ ในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,;
โชติยา สังเสวก. ผลของโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพปอด ต่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ ในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.