รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2006.1847
Title สแปมเมลกับการรุกล้ำสิทธิความเป็นส่วนตัว และพฤติกรรมการป้องกันตัวจากสแปมเมลของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
Creator วิมพ์วิภา ชัยอุ่น
Contributor พิรงรอง รามสูต
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2549
Keyword สแปม (จดหมายอิเล็กทรอนิกส์) ,จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ,สิทธิส่วนบุคคล ,ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต
Abstract ศึกษาผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีการรับรู้เกี่ยวกับสแปมเมล พฤติกรรมการป้องกันตัวจากสแปมเมล และพฤติกรรมตอบกลับจากการรุกล้ำสิทธิความเป็นส่วนตัวจากสแปมเมล อย่างไร นอกจากนี้ยังต้องการตอบคำถามว่าลักษณะทางสังคมประชากรของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต การรับรู้การรุกล้ำสิทธิส่วนตัว ปริมาณการรับได้สแปมเมล มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันตัวจากสแปม และพฤติกรรมตอบกลับจากสแปมเมลหรือไม่ และความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาสแปมในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพฯและ ปริมณฑล จำนวน 400 ชุด และการสัมภาษณ์เจาะลึก ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้เรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัว ความตระหนักรู้ในเรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัว มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับพฤติกรรมการป้องกันตัวจากสแปมเมล เพศชายจะมีพฤติกรรมการตอบกลับสแปมเมลมากกว่าเพศหญิง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าปัญหาสแปมเป็นปัญหาที่สำคัญมากสำหรับการใช้ อินเทอร์เน็ต และรู้สึกเบื่อ รำคาญ เมื่อได้รับสแปมเมล โดยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเลือกใช้วิธีการป้องกันตัวเองจากสแปม โดยวิธีการไม่ตอบกลับสแปมเมลมากที่สุด สำหรับแนวทางการจัดการที่เหมาะสมกับสแปมเมล กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการป้องกันตัวเองเป็นวิธีการที่ดีที่สุด และต้องการให้หน่วยงานรัฐบาลออกกฎกติกา มารยาท ในการส่งเสริมการตลาดทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ผลการสัมภาษณ์เจาะลึกเกี่ยวกับปัญหาสแปมเมลพบว่า แนวโน้มการใช้สแปมเมลเป็นเครื่องมือก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตมีเพิ่มสูง ขึ้น และมีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานภาครัฐว่า ควรมีการผลักดันให้แก้ปัญหาสแปมเมล ด้วยการออกกฎหมายเพื่อกำหนดการส่งสแปมเมล
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

วิมพ์วิภา ชัยอุ่น,พิรงรอง รามสูต. (2549) สแปมเมลกับการรุกล้ำสิทธิความเป็นส่วนตัว และพฤติกรรมการป้องกันตัวจากสแปมเมลของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
วิมพ์วิภา ชัยอุ่น,พิรงรอง รามสูต. 2549. สแปมเมลกับการรุกล้ำสิทธิความเป็นส่วนตัว และพฤติกรรมการป้องกันตัวจากสแปมเมลของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
วิมพ์วิภา ชัยอุ่น,พิรงรอง รามสูต. สแปมเมลกับการรุกล้ำสิทธิความเป็นส่วนตัว และพฤติกรรมการป้องกันตัวจากสแปมเมลของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.