รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2006.1814
Title ปัจจัยที่สัมพันธ์กับเจตคติของครูต่อนักเรียนชายที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ
Creator กิรติ สุวรรณศรี
Contributor พรรณระพี สุทธิวรรณ
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2549
Keyword ความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศ ,กามวิปริต ,ความผิดปกติทางเพศ
Abstract การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับเจตคติของครูต่อนักเรียนชาย ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ กลุ่มตัวอย่างเป็นครูในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 640 คน จากกรุงเทพมหานคร และจังหวัดขอนแก่น คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติ ปัจจัยที่ศึกษามี 21 ปัจจัย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางครอบครัว ปัจจัยทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล และวัดเจตคติโดยแบบวัดเจตคติต่อบุคคลที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ Independent Sample t-test และการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการศึกษาพบว่า 1. ครูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเขตพื้นที่ในเมือง กับครูที่อยู่ในเขตชนบทของจังหวัดขอนแก่น มีเจตคติต่อนักเรียนชายที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศไม่แตกต่างกัน 2. ครูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่เขตกลางเมืองกับครูที่อยู่ในเขตชาน เมืองรอบนอกของกรุงเทพมหานคร มีเจตคติต่อนักเรียนชายที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศไม่แตกต่างกัน 3. ครูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร กับครูโรงเรียนระดับมัธยมในเขตจังหวัดขอนแก่น มีเจตคติต่อนักเรียนชายที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศไม่แตกต่างกัน 4. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับเจตคติของครูต่อนักเรียนชายที่มีพฤติกรรมเบี่ยง เบนทางเพศอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (F = 10.427, p < .001) ได้แก่ เพศหญิง ([beta] = .220) การเรียนจบวิชาคหกรรมศาสตร์ ([beta] = -.114) การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ([beta] = .095) การสอนวิชาแนะแนวหรือให้การปรึกษา ([beta] = -.083) และการรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างบิดากับมารดาของครู ([beta] = -.077) โดยทั้ง 5 ปัจจัยนี้ สามารถอธิบายเจตคติของครูได้ร้อยละ 7.0
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

กิรติ สุวรรณศรี,พรรณระพี สุทธิวรรณ. (2549) ปัจจัยที่สัมพันธ์กับเจตคติของครูต่อนักเรียนชายที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
กิรติ สุวรรณศรี,พรรณระพี สุทธิวรรณ. 2549. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับเจตคติของครูต่อนักเรียนชายที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
กิรติ สุวรรณศรี,พรรณระพี สุทธิวรรณ. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับเจตคติของครูต่อนักเรียนชายที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.