รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2006.1178
Title ต้นทุนการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ของสถานีอนามัยในจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2549 /
Creator วันเพ็ญ เทียนเพลิง
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2549
Keyword สถานีอนามัย, ต้นทุนต่อหน่วยบริการ
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1

บรรณานุกรม

วันเพ็ญ เทียนเพลิง. (2549) ต้นทุนการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ของสถานีอนามัยในจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2549 /. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,:ม.ป.ท.
วันเพ็ญ เทียนเพลิง. 2549. ต้นทุนการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ของสถานีอนามัยในจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2549 /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,;
วันเพ็ญ เทียนเพลิง. ต้นทุนการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ของสถานีอนามัยในจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2549 /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.