รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2006.1153
Title การพัฒนาโครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางกลของโลหะผสมเงิน-เบริลเลียม เกรด 935 /
Creator ตระกูลศักดิ์ สุขรี
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2549
Keyword โครงสร้างจุลภาค, โลหะผสม, เงิน, เบริลเลียม
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1

บรรณานุกรม

ตระกูลศักดิ์ สุขรี. (2549) การพัฒนาโครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางกลของโลหะผสมเงิน-เบริลเลียม เกรด 935 /. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,:ม.ป.ท.
ตระกูลศักดิ์ สุขรี. 2549. การพัฒนาโครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางกลของโลหะผสมเงิน-เบริลเลียม เกรด 935 /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,;
ตระกูลศักดิ์ สุขรี. การพัฒนาโครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางกลของโลหะผสมเงิน-เบริลเลียม เกรด 935 /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.