รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2005.1296
Title การตรวจสอบท่อหุ้มฉนวนความร้อน โดยใช้เทคนิคคอมพิวเต็ดเรดิโอกราฟี
Creator อำไพ สุขบำเพิง
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2548
Keyword ท่อหุ้มฉนวนความร้อน, คอมพิวเต็ดเรดิโอกราฟี
ISBN 974-17-5353-5
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

อำไพ สุขบำเพิง. (2548) การตรวจสอบท่อหุ้มฉนวนความร้อน โดยใช้เทคนิคคอมพิวเต็ดเรดิโอกราฟี. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
อำไพ สุขบำเพิง. 2548. การตรวจสอบท่อหุ้มฉนวนความร้อน โดยใช้เทคนิคคอมพิวเต็ดเรดิโอกราฟี. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
อำไพ สุขบำเพิง. การตรวจสอบท่อหุ้มฉนวนความร้อน โดยใช้เทคนิคคอมพิวเต็ดเรดิโอกราฟี. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.