รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2004.13
Title กระบวนการผลิตและการนำเสนอรายการวิทยุบนอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย /
Creator พัชอร บุญรัตนกรกิจ
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2547
Keyword รายการวิทยุ, อินเตอร์เน็ต
ISBN 974-17-5391-8
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

พัชอร บุญรัตนกรกิจ. (2547) กระบวนการผลิตและการนำเสนอรายการวิทยุบนอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย /. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,:ม.ป.ท.
พัชอร บุญรัตนกรกิจ. 2547. กระบวนการผลิตและการนำเสนอรายการวิทยุบนอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,;
พัชอร บุญรัตนกรกิจ. กระบวนการผลิตและการนำเสนอรายการวิทยุบนอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.